Obchodní podmínky

1.Informace obecné

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s vyjímkou zjevné chyby.Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby:

 předem  na účet č.:204809493/0600 Moneta bank

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě,které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Podle zákona vystavujeme kupujícímu doklad o zakoupení zboží, který zasíláme spolu se zbožím.

2.Doručování zboží

Prodávající dodá kupujícímu zboží kompletní,ihned po obdržení platby na náš účet. Pokud je zboží vyprodané a ještě není odepsané z nabídky,prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího.Kupující je povinen zboží převzít.Kupujícímu se doporučuje,aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Zboží lze rovněž osobně vyzvednout na našich provozovnách v Litomyšli a v Dolním Újezdě.

3.Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.Uvedená lhůta je určena k tomu,aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s vlastnostmi zboží.V tomto případě se jedná o vyzkoušení velikosti,posouzení barvy a materiálu,popř. dalších funkčních aspektů zboží.Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14ti denní lhůtě.Kupující nemusí uvádět důvod odstoupení od smlouvy.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a nákladům na jeho dodání do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy nebo od přijetí vráceného  zboží, a to stejným způsobem,jakým platbu přijal.Zboží nelze vráti na dobírku! Zboží by mělo být vráceno kompletní,nejlépe v původním obalu,nesmí jevit známky opotřebení či poškození.Náklady na  vrácení zboží nese kupující.Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího,je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku až do její plné výše.

4.Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky,odpovídá za ně prodávající(např.nemá sjednané vlastnosti,nehodí se k obvyklému účelu,není kompletní,neodpovídá množství nebo míra apod.).Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné.Není-li oprava nebo výměna zboží možná,na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

VADOU NENÍ OPOTŘEBENÍ ZBOŽÍ NEBO POŠKOZENÍ ZBOŽÍ NESPRÁVNÝM UŽITÍM NEBO ÚDRŽBOU!!!

Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá,že vada existovala již při převzetí zboží.

Zákonná práva z vad se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

5.Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.Může tak učinit písemně nebo elektronicky,musí uvést své kontaktní údaje,popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.Kupující je povinen prokázat nákup zboží.Lhůta pro vyřízení relamace běží od doručení zboží prodávajícímu.Zboží by mělo být zabaleno ve vhodném obalu,mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu,nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci a toto rozhodnutí v této lhůtě kupujícímu sdělit.Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 30ti dnů, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na jiné lhůtě.Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line,zavazuje se prodávající informovat kupujícího podle požadavku e-mailem nebo sms zprávou.U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada včetně vynaložených nákladů.

6.Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím,aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů(č.101/2000Sb.)za účelem plnění předmětu smlouvy.Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupijícím řeší obecné soudy.Kupující,který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele v platném znění (č.634/1992 Sb.),právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.Subjektem, který je oprávněn provádět mimosoudní řešení je Česká obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2017